Godziny pracy 14 grudnia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r. (Czwartek)

Biuro Obsługi Klienta czynne będzie w godz. 800 – 1500

Kasa czynna w godz. 800 – 1430

Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach sp. z o.o.
ogłasza Konkurs na stanowisko
specjalista d/s księgowości w wydziale finansowym

 

 

 

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. księgowanie dokumentów,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 3. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 5. sporządzanie przelewów z rachunków bankowych,
 6. księgowanie wyciągów bankowych,
 7. windykacja należności,
 8. sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 9. rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo.

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, preferowany kierunek finanse i rachunkowość,
 3. minimum 5 letni staż pracy w dziale księgowości,
 4. znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem pracy, w tym: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku od osób prawnych, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz ekonomicznych,
 2. samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych
 3. umiejętność i doświadczenie pracy w zespole
 4. znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel)
 5. znajomość obsługi programów księgowych
 6. preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe w działach finansowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

IV. Informacje o warunkach pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
 3. praca umysłowa, narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
 4. budynek biurowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda osobowa, drzwi przeciwpożarowe, ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika,
 5. praca w pokoju, który nie jest klimatyzowany;
 6. praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 7. nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

 

V. Wymagane dokumenty o oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko specjalista d/s księgowości”

w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 15.00

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta – I piętro

Piłsudskiego 2, 05-091 Ząbki

 

Uwaga: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PWiK w Ząbkach sp. z o.o..

 

Aplikacje, które wpłyną do PWiK w Ząbkach po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

W terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Materiał video z fragmentu kanału ściekowego Z2 w Ząbkach

Możecie Państwo zobaczyć, jak kanał wyglądał przed renowacją – jak były zniszczone ściany i zbrojenie kanału, na skutek płynących nim ścieków.

 

Ścieki te odprowadzamy z Ząbek do Warszawy,
do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.
Oprócz ząbkowskich, płyną nimi także ścieki
z Zielonki i Rembertowa.

 

 

 

Do renowacji użyliśmy specjalnych modułów z tworzywa sztucznego, odpornych na jakość ścieków.
Teraz przez kolejne lata, kanał na zmodernizowanym odcinku, nie powinien wymagać żadnych drogich inwestycji remontowo-budowlanych.

© PWIK w Ząbkach Sp. z o.o. 2017

Artykuł o PWiK w „Forum Przedsiębiorczości”

Na łamach „Forum Przedsiębiorczości” dodatku do „Dziennik Gazeta Prawna” ukazał się artykuł o PWiK w Ząbkach Sp. z o.o.
Polecamy lekturę.

link do e-wersji:
http://www.forum-przedsiebiorczosci.pl/wydania/Forum_Przedsiebiorczosci_Wrzesien_2017.pdf

 

 

 

Treść artykułu:

PWiK w Ząbkach buduje swoją strategię rozwoju odwołując się do zasad CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ścisłe relacje z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi mają na celu rozwój oraz dobro ogólne społeczeństwa. Spółka spełnia się realizując programy stypendialne, kulturowe, a także różnego rodzaju akcje w ramach rozwoju aktywności społecznej.

Spółka aktualnie zakończyła budowę Stacji Uzdatniania Wody z własnym ujęciem.

– Ponad 70 proc. mieszkańców Ząbek może cieszyć się już wodą z naszego własnego ujęcia, resztę zaopatrują zewnętrzni dostawcy. Nasza woda jest krystaliczna, czysta chemicznie oraz całkowicie wolna od wszystkiego rodzaju mikroorganizmów i metali ciężkich, co umożliwia w pełni bezpieczne picie jej prosto z kranu – mówi prezes zarządu Janusz Tomasz Czarnogórski. Ząbki uzyskały stałe, bezawaryjne źródło czystej i zdrowej, filtrowanej wody w ilościach, które zaspokajają obecne potrzeby miasta.

Budowa własnej Stacji Uzdatniania Wody była możliwa dzięki udzielonej przez NFOŚiGW pożyczce w wysokości 13 774 453,20 zł. W najbliższych dwóch latach PWiK zamierza postawić budynek administracyjno-socjalny charakteryzujący się niskim zużyciem energii. Będzie on spełniał warunki energooszczędnej użyteczności publicznej klasy energetycznej A. Zapewni to ograniczenie zużycia energii i emisji CO2. Dla potrzeb ogrzewania budynku wykorzystane zostaną nowoczesne instalacje pomp ciepła tzw. pompa dolnego zasilania wykorzystująca energię wody pobieranej z naszych ujęć na terenie SUW. W chwili obecnej została wykonana dokumentacja budowlano-wykonawcza i uzyskano pozwolenie na jego budowę.

Idąc z duchem czasu spółka rozwija System Informatyczny Przedsiębiorstwa, usprawniając komunikację z odbiorcami swoich usług. – Pierwszym ułatwieniem dla klientów było wdrożenie modułu elektronicznego Biura Obsługi Klienta tzw. e-BOK. W ramach usługi, zarejestrowani klienci otrzymali dostęp do historii transakcji zrealizowanych z naszym Przedsiębiorstwem. Uruchomiliśmy usługę wysyłki faktur elektronicznych, a wraz z nimi możliwość realizowania szybkich płatności przy pomocy kodów QR. Zamiast wpisywać ręcznie dane do przelewu, można pobrać wszystkie dane przy pomocy aplikacji w smartfonie – tłumaczy Prezes. Rozwijając zakres e-faktur wprowadzimy funkcje płatności masowych oraz indywidualne konta bankowe, aby zwiększyć szybkość rozliczania należności.

W najbliższej przyszłości planowane jest także wybudowanie kolejnej Stacji Uzdatniania Wody, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę południowo-wschodniej części miasta przeżywającej obecnie boom inwestycyjny i rozwojowy.

 

 

 

Artykuł o PWiK w Mojej Gazecie Regionalnej

Obniżona cena wody, nowa pozycja z niższą opłatą abonamentową przy e-fakturze, wzrost wydatków na inwestycje i źródełka „Drewniczanki” w Szkole Podstawowej Nr 1 – o tym przeczytacie w najnowszym numerze Mojej Gazety Regionalnej. Polecamy.

 

Z e-Fakturą taniej

taryfa_2017-2018

Szanowni Państwo,

Dnia 31 lipca 2017 roku Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę w sprawie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zacznie ona obowiązywać z dniem 1 września 2017 r. Pragniemy zwrócić uwagę, że w nowej taryfie została wprowadzona odrębna stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności wody lub ścieków dla osób rozliczanych na podstawie faktury elektronicznej.

 

Dlatego też, PWiK chciałoby Państwa zachęcić do skorzystania z tańszej i prostszej formy rozliczeniowej. Odbiorcy usług którzy zgłoszą chęć otrzymywania faktur drogą elektroniczną
(e-Faktura) za powyższą opłatę zapłacą 2,14 netto/2 miesiące, natomiast Odbiorców korzystających z tradycyjnej formy rozliczenia tj. faktury papierowej będzie obowiązywała kwota 3,82 zł netto/2 miesiące.

 

Aby otrzymywać e-fakturę należy wypełnić druk zgody dostępny na stronie, a następnie złożyć go w Biurze Obsługi Klienta.

Dostęp do platformy elektronicznego Biura Obsługi Klienta tzw. e-BOK oraz otrzymywanie e-Faktury umożliwi Państwu bezpłatny dostęp do swoich danych zgromadzonych w naszej bazie oraz usprawni obsługę świadczonych przez nasze Przedsiębiorstwo usług. 

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta PWiK w Ząbkach Sp. z o. o.

Taryfa za wodę i ścieki 2017/2018

Szanowni Państwo,

Dnia 31 lipca 2017 roku Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę w sprawie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Stawki obowiązujące od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 wraz z linkiem do uchwały Rady Miasta Ząbki podane są w dziale STREFA KLIENTA >> Ile kosztują woda i ścieki

Uroczyste otwarcie SUW DREWNICA

W dniu 13.06.2017 r. odbyło się uroczyte otwarcie Stacji Uzdatniania Wody "DREWNICA". Na dzień dzisiejszy zaspokaja ona potrzeby ok. 70 % mieszkańców Ząbek, do których woda dociera dwiema magistralami – do ul Szpitalnej oraz ul. Rychlińskiego. W związku jednak z tym, że nasze miasto intensywnie się rozwija, pracujemy nad jej dalszą rozbudową o kolejne ujęcia, zestawy pomp i filtrów oraz specjalną magistralę od ul. Rychlińskiego pod torami PKP do ul. Legionów – tak by jeszcze poprawić zaopatrzenie w wodę w Ząbkach południowych.

Na nasze inwestycje pozyskano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostateczna kwota pożyczki to 13 774 453,20 z czego na SUW przypadło 6 956 493,41.

Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych oraz samorządowych: Poseł na sejm Piotr Uściński, z ramienia Marszałka Województwa Mazowieckiego dyr. Radosław Rybicki oraz radna Sejmiku Mazowieckiego Marzena Małek. Na otwarciu nie zabrakło również v-ce Starosty Wołomińskiego Adama Łossana wraz z radnymi powiatu, oraz burmistrzów Miasta Ząbki  panów Roberta Perkowskiego i Artura Murawskiego. Przybyli również ząbkowscy radni wraz z przewodniczącym Rady Miasta Ząbki Wojciechem Gutem. Na uroczystości obecni byli zaprzyjaźnieni prezesi sąsiednich PWiK-ów a także nasz strategiczny partner MPWiK S.A w Warszawie w osobie prezes Lucyny Golatowskiej. Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie reprezentowała prezes Dorota Jakuta. Poświęcenia stacji dokonał proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach ks. Andrzej Kopczyński.   

Licznie dopisali również mieszkańcy Miasta Ząbki

Podczas otwarcia miało miejsce również wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Kropla wody” – sponsorami nagród byli: Burmistrz Miasta Ząbki, firma ABT z Częstochowy, JMS Global z Warszawy oraz firma ETOB-RES z Rzeszowa.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niniejszej uroczystości.

                                                                                                                      Zarząd PWiK

 

Godziny pracy biura 13 czerwca

Szanowni Państwo – informujemy, że w związku z jutrzejszym (13.06.2017) uroczystym otwarciem SUW Drewnica:
– Kasa będzie czynna do godz. 13:00
– BOK będzie czynny do godz. 13:30
Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy na godz. 14:00 na otwarcie SUW-u!

Zaproszenie na otwarcie SUW DREWNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

Pan Robert Perkowski

WRAZ Z

PREZESEM PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W ZĄBKACH Sp. z o.o.

Panem Januszem Tomaszem Czarnogórskim

Zapraszają Mieszkańców Miasta Ząbki na uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody DREWNICA.

Uroczystość odbędzie się dnia 13 czerwca 2017
o godz. 14:00 na terenie SUW.

Realizacja budowy Stacji Uzdatniania Wody DREWNICA dofinansowana została ze środków NFOŚiGW.

 

 Podczas otwarcia zostaną wręczone nagrody laureatom  konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Ząbkowskich szkół.

W kategorii I klasy 1-3 szkoły podstawowej 

I miejsce zajęła praca Dominiki Stolarskiej ze szkoły podstawowej nr 1

II miejsce zajął Mateusz Bryś również ze szkoły podstawowej nr 1

W kategorii I klasy 4-6 szkoły podstawowej 

I miejsce zajęła praca Wiktorii Zielonej ze szkoły podstawowej nr 2

II miejsce zajęła praca Karola Mecha ze szkoły podstawowej nr 2

III miejsce zajęła praca Weroniki Maliszewskiej ex aequo z pracą Antoniny Dzwoniarskiej ze szkoły podstawowej nr 2

W kategorii szkoły gimnazjalne

I miejsce zajęła praca Magdaleny Borzęckiej z gimnazjum nr 2

II miejsce zajęła praca Dominiki Maliszewskiej z gimnazjum nr 2

III miejsce zajęła praca Kingi Czesuły z gimnazjum nr 2

 

Część nagrodoznych prac dostępna jest w galerii na naszym profilu facebook'owym

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM KONKURSU!

 

Kropla wiedzy
Centrum
dokumentów
Płatności
Informacje teleadresowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Ząbkach Sp. z o.o.
Adres siedziby:
ul. Piłsudskiego 2, 05-091 Ząbki
KONTAKT:
tel.: (22) 781-68-18
tel.: (22) 781-68-16
fax: wew. 260
NIP: 125-151-67-82
REGON: 141684012
KRS: 0000321312
Mapa
Copyright © PWiK w Ząbkach Sp. z o.o. 2017